V Tonero von Wilhendorf, SchH 2, Kkl 1 'a'

M Born: April 16, 2004
Sire: V Nero vom Nobachtal SchH3
Dam: V Isys von Wilhendorf SchH1 Kkl 1 'a'

Tonero von Wilhendorf