Unsa vom hohlen Hügel

F Born: February 21, 2006
Sire: V Karat's Ulk, SchH 3, Kkl 1 'a'
Dam: V Brianne vom Hohlen Hügel, SchH 1, Kkl 1 'a'

Unsa vom hohlen Hügel

Unsa vom hohlen Hügel

Unsa vom hohlen Hügel